POLITYKA PRYWATNOŚCI
Strona główna / Polityka prywatności

dokument obowiązujący od dnia 14.03.2022 r.

 

W niniejszym dokumencie (dalej zwanym: „Polityką prywatności”) znajdują się informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w związanych z korzystaniem ze strony internetowej eko-log.eu oraz świadczeniem przez nas usług.

Stosujemy nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych. Gwarantujemy również, że przetwarzamy je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych. Z tego względu, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: 

EKO-LOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-363), ul. Szkolna 10/10, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000658021, NIP 7343545429, REGON 366314960, o kapitale zakładowym 5.000 zł,

adres korespondencyjny: ul. Szkolna 10/10, 81-363 Gdynia

telefon: +48 531 541 610

e-mail: biuro@eko-log.eu

 

2. Twoje dane osobowe, które nam podajesz są przetwarzane w następujących celach:

Formularz kontaktowy

dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu kontaktu z nami i udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie czas przechowywania danych: do czasu realizacji celu, w którym dane są przetwarzane lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Realizacja usługi logistycznej, dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa i adres firmy, NIP podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit.b) RODO tj. przetwarzanie w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

czas przetwarzania danych: do czasu realizacji umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do czasu wykonania naszych praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. obowiązków podatkowo-księgowych) oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

Prowadzenie rekrutacji pracowniczej

dane osobowe: dane podane przez Ciebie w aplikacji na stanowisko pracy

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Twojej dobrowolnej zgody

czas przetwarzania danych: do czasu zakończenia procesu rekrutacji oraz rok po jej zakończeniu lub do chwili cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Analiza statystyk, badanie ruchu na stronie internetowej

dane osobowe: adres IP

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu statystyk i mierzeniu ruchu na stronie internetowej

czas przechowywania danych: 50 miesięcy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

 

3. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek świadczenia przez nas usług, w szczególności usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi m.in. prawne, analityczne, hostingowe, IT, a także nasi podwykonawcy, z których pomocą realizujemy dla Ciebie usługi. 

 

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosujemy profilowania.

 

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy danych osobowych  odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony.

Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym. 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do USA, gdzie znajdują się serwery Google. Korzystamy z usług Google w celu analizy ruchu na naszej stronie internetowej i budowania statystyk w tym zakresie. Google w celu świadczenia nam tych usług przetwarza Twój adres IP i może przechowywać go na serwerach Google LLC znajdujących się w USA.

Google LLC stosuje klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

7. Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Na podstawie RODO masz prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • żądania przeniesienia danych osobowych.

W razie zgłoszenia któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby mamy prawo do wydłużenia terminu miesięcznego o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

 

8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej. Możesz je wysłać na adres korespondencyjny Administratora lub elektronicznej na adres e-mail rafal.knura@eko-log.eu.

 

9. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Informacje ogólne

Podczas korzystania z naszej strony internetowej  używane są pliki Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie czy tablecie).

Pliki te dzielą się na cookies własne (tj. takie, które odczytuje nasz system teleinformatyczny) i cookies podmiotów trzecich (tj. odczytywane przez system teleinformatyczny podmiotów trzecich). Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych poprzez dostarczanie informacji do systemów teleinformatycznych w określonych celach (które opiszemy poniżej).

Czas przechowywania zależy od rodzaju plików cookies. Cookies sesyjne są przechowywane do zakończenia sesji Twojej przeglądarki. Cookies trwałe są przechowywane dłużej na Twoim urządzeniu i dzięki nim możemy rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas Twojej kolejnej wizyty w naszym serwisie internetowym.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody. Wyjątkiem są pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe świadczenie przez nas usług na Twoją rzecz (tzw. cookies własne). Wszystkie pozostałe pliki cookies możesz w dowolnym momencie wyłączyć z poziomu ustawień Twojej przeglądarki lub korzystając z funkcjonalności naszej Strony internetowej.

 

Cele wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies własne wykorzystujemy w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną na Twoją rzecz.

Pliki cookies podmiotów trzecich wykorzystujemy w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk i mierzenia ruchu na stronie naszej strony internetowej. Korzystamy w tym celu z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google Ireland Ltd. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Google pod następującym adresem: http://policies.google.com/privacy?fg=1,
  2. korzystania z narzędzi internetowej reklamy Google Ads. Narzędzie to jest dostarczane przez Google Ireland Ltd. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Google pod następującym adresem: http://policies.google.com/privacy?fg=1,

 

Logi serwera

Korzystanie ze stron internetowych naszego serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde takie zapytanie, które zostało skierowane do serwera jest zapisywane w logach serwera.

Dane zapisane w logach serwera nie są łączone z konkretnymi użytkownikami naszego serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, zapisywany na czas nieokreślony w szczególności dla celów analitycznych. Zawartość logów nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Tematyka przetwarzania danych jest obszerna i skomplikowana, jednak dołożyliśmy wszelkich starań, aby w jak największym stopniu i w przystępny sposób przybliżyć Ci zasady przetwarzania danych na naszej stronie internetowej. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania i chciałbyś dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@eko-log.eu